Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom systému internetového obchodu www.wanty.sk a bližšie upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami a potvrdzuje, že je s týmito obchodnými podmienkami oboznámený.

II. Vymedzenie pojmov
1. “Kupujúcim” sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku po vlastnej autorizácii. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.

2. “Predávajúcim” sa rozumie Hurika, s. r. o., Bosákova 3982/3 Bratislava – mestská časť Petržalka 851 0, IČO: 54308577, DIČ: 2121635868. Predávajúci nie je platcom DPH.
Spoločnosť je zapísaná obchodnom registry Okresného súdu vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 157732/B.

3. “Objednávkou” sa rozumie vyplnený a odoslaný objednávkový formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho obsahujúci uvedené informácie. Za platnú sa považuje i telefonická objednávka, ktorá bude potvrdená na e-mailovú adresu kupujúceho najneskôr do 24. hod.

4. „Kúpnou zmluvou“ sa rozumie zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim (e-mailom alebo telefonicky).

5. „Tovarom“ sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu wanty.sk. Ceny tovarov uvedené na stránkach internetového obchodu sú uvedené bez DPH.

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
1. Všetky objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu Wanty.sk považované za záväzné.

Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje:

                – meno a priezvisko kupujúceho
                – adresu kupujúceho
                – druh, množstvo a cenu tovaru
                – telefonický a e-mailový kontakt

2. Kupujúci sa zaväzuje v objednávke uvádzať pravdivé a úplné údaje. Každá objednávka je po odoslaní potvrdená e-mailovou správou, v ktorej máte možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Pokiaľ sa v objednávke vyskytla nejaká chyba, bezodkladne nás kontaktujte.

3. Ako doklad o kúpe tovaru predávajúci zasiela faktúru v elektronickej forme (slúži zároveň ako záručný a dodací list) vo formáte PDF na e-mailovú adresu kupujúceho. Elektronická faktúra predstavuje plnohodnotnú náhradu písomne vyhotovenej faktúry a spĺňa všetky jej náležitosti. Faktúru zasielame e-mailom v prílohe. Ak ste od nás neobdržali elektronickú faktúru, kontaktujte nás prosím.

IV. Storno objednávky
Kupujúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín od objednania tovaru, a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno a priezvisko, číslo objednávky, e-mail a popis objednaného tovaru. Za zrušenie objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky. V prípade, že kupujúci uhradil predávajúcemu kúpnu cenu za objednávku, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu prevodom na bankový účet kupujúceho v lehote 14 pracovných dní od zrušenia objednávky, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

Objednávku je možné stornovať len do dňa, kedy predávajúci odošle objednaný tovar na adresu kupujúceho.

Predávajúci má právo stornovať objednávku v prípade vypredania zásob alebo nedostupnosti objednaného tovaru. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

V. Platobné podmienky
1. Po uskutočnení objednávky bude na váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu.

2. Ponúkame tieto možnosti platby na území Slovenskej republiky:

Platba v hotovosti prostredníctvom dobierkovej služby Slovenskej pošty alebo prostredníctvom dobierkovej služby kuriérskej spoločnosti Packeta alebo iných kuriérskych spoločnosti uvedených na stránke wanty.sk, okrem moznosti kuriera na adresu v ramci Bratislavy. V tychto prípadoch platíte za tovar až pri jeho prevzatí od doručovateľa.

Platba vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho:

Banka: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK33 0200 0000 0045 5365 4459
BIC/SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Ak neobdržíme platbu na náš bankový účet do 14 dní od objednania, bude objednávka automaticky zrušená (stornovaná).

3. Ceny uvedené na stránkach internetového obchodu sú konečné ceny, uvedené bez DPH.

4. Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Doba doručenia tovaru sa pri bezhotovostnej platbe predlžuje o čas kedy bude platba pripísaná na účet predávajúceho.

VI. Dodacie podmienky
1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe odo dňa potvrdenia objednávky, obvykle do 6 pracovných dní, najneskôr však do 8 pracovných dní. Uvedená doba dodania je len informatívna. Vychádza z predpokladaných dodacích lehôt:

a) prepravných firiem, v našom prípade Slovenskej pošty a kuriérskej spoločnosti Packeta.

b) v prípade veľkého záujmu o tovar, keď výrobca nestíha s produkciou vybraných produktov, môže prísť k neskoršiemu dodaniu tovaru. V takom prípade príjmite prosím naše ospravedlnenie. O neskoršom dodaní alebo vypredaní tovaru budete informovaní. Ďakujeme za pochopenie.

Kupujúci súhlasí, že doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný predávajúcim.

2. Pri objednávkach s vyššou hodnotou môže predávajúci overiť e-mailom alebo telefonicky správnosť obsahu objednávky pred jej odoslaním kupujúcemu.

3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny.

4. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim od doručovateľa – Slovenskej pošty alebo Packeta.

5. Poštovné náklady

Doručenie tovaru Slovenskou poštou

Cena poštovného:
– predávajúci si účtuje poplatok vo výške 5,50 € Slovenská pošta
– pri objednávke nad 89 € má kupujúci poštovné ZDARMA

Spôsob platby:
– bankový prevod: ZDARMA
– dobierka: 1 €

Doba a spôsob doručenia:
Tovar je odoslaný balíkom / listom 1. triedy, doba dodania je 1 až 5 pracovné dni od odoslania tovaru predávajúcim. Ak sa v danej dobe nebudete nachádzať na adrese, do schránky vám bude doručené oznámenie o uložení zásielky na vašej dodacej pošte.

Tovar si môžete vyzdvihnúť na vašej dodacej pošte do 14 dní odo dňa, kedy vám do vašej schránky bolo doručené oznámenie o uložení zásielky. V prípade nevyzdvihnutia zásielky bude tovar po 18 dňoch z vašej pošty zaslaný späť na našu adresu. V takomto prípade vrátenia zásielky predávajúcemu, je po dohode možné opäť zaslať tovar kupujúcemu. Náklady na opätovné doručenie zásielky kupujúcemu znáša kupujúci.

Ak vám tovar alebo oznámenie o uložení zásielky na pošte nebolo doručené ani do 3 dní po obdržaní nášho e-mailu o expedícii, kontaktujte prosím nás (zistíme kde sa vaša zásielka nachádza) aj svoju dodaciu poštu. E-mail obsahuje aj podacie číslo vašej zásielky, na základe ktorého vám bude balík na pošte vydaný.

V prípade potreby bližších informácií o zásielke, neváhajte kontaktovať bezplatnú infolinku zákazníckeho servisu Slovenskej pošty na tel. č. 0800 122 413 kde Vám ochotne podajú informácie o stave vašej zásielky.


Doručenie Packeta (Zásielkovňa)

Cena poštovného:
– predávajúci si účtuje poplatok vo výške 3,90 € na uzemi SR, 4,90 € na uzemi CZ

– pri objednávke nad 89 € má kupujúci poštovné ZDARMA

Spôsob platby:
– bankový prevod: ZDARMA
– dobierka: 1 €

Doba a spôsob doručenia:
Tovar je odoslaný kuriérskou spoločnosťou Packeta (Zasielkovna), doba dodania od 1 pracovný dni (maximálne však 5 pracovné dni) od odoslania tovaru predávajúcim. Oznámenie o príchode zásielky vám bude oznámené kuriérom na vaše telefónne číslo a na email v deň doručovania zásielky. Tovar vám bude následne doručený na vašu vybranu adresu.

V prípade nevyzdvihnutia zásielky bude tovar zaslaný späť na našu adresu. V takomto prípade vrátenia zásielky predávajúcemu, je po dohode možné opäť zaslať tovar kupujúcemu. Náklady na opätovné doručenie zásielky kupujúcemu znáša kupujúci.

6. Nevyzdvihnutie zásielky na dobierku
V prípade, že si kupujúci neopodstatnene a neodôvodnene neprevezme zásielku na dobierku na pošte alebo od kuriéra, dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, nakoľko je kupujúci vždy informovaný o potvrdení a stave objednávky. Takému kupujúcemu odmietame v budúcnosti poslať ďalšiu objednávku bez platby vopred.

7. Pokiaľ objednávka obsahuje viac druhov tovaru a je vybavovaná po častiach, poštovné sa platí iba raz.

8. V prípade, že kupujúci nejaví ochotu k spolupráci, je predávajúci po predchádzajúcom upozornení objednaný tovar predať inému záujemcovi.

9. V prípade adresy doručenia v inej krajine ako SR, je cena stanovená podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty pre medzinárodný styk.

VII. Záručné podmienky a reklamácie

1. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu (najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí) informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané.

2. Ku každej objednávke predávajúci zasiela na e-mailovú adresu kupujúceho faktúru v elektronickej forme vo formáte PDF, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Táto elektronická faktúra predstavuje plnohodnotnú náhradu písomne vyhotovenej faktúry a spĺňa všetky jej náležitosti. Faktúru zasielame e-mailom v prílohe.

3. Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka.

4. Reklamáciu tovaru môže kupujúci uplatniť odoslaním na adresu predávajúceho:
                 Hurika, s. r. o.
                 Bosákova 3982/3
                 Bratislava – mestská časť Petržalka 851 04

5. Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru a za dodanie správneho tovaru.

6. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštou alebo kuriérom (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou spoločnosťou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo na pošte alebo u kuriérskej spoločnosti).

7. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, používaním alebo ošetrovaním výrobku.


10. POSTUP PRI REKLAMÁCII:
1.) Kupujúci je povinný popis zistenej závady s číslom objednávky, zaslať prostredníctvom písomnej správy na e-mailovu schranku [email protected] bezodkladne po tom, čo závadu zistil.

2.) Poškodený tovar je kupujúci povinný zaslať až na výzvu predávajúceho na svoje náklady.

3.) Predávajúci dodá vymenený tovar kupujúcemu na svoje náklady.

4.) Ak kupujúci pri preberaní tovaru od pošty alebo kuriéra zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený, nie je povinný tovar prevziať.

5.) Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodeniu obalu prevziať, je povinný toto prevzatie potvrdiť pracovníkovi pošty alebo kuriérovi až po skontrolovaní tovaru.

6.) Reklamácia vrátane odstránenia závady bude vybavená najneskôr do 30 dní od doručenia zásielky predávajúcemu, prípadne v termíne, na ktorom sa kupujúci s predávajúcim dohodne.

VIII. Výmena tovaru
1. Pokiaľ vám tovar nevyhovuje svojou veľkosťou, vymeníme vám ho za iný, okrem spodného prádla. Tovar v internetovom obchode wanty.sk je možné vymeniť do 30 dní od prevzatia tovaru.

2. Náklady na výmenu tovaru znáša kupujúci.

3. POSTUP PRI VÝMENE:
1.) Kupujúci je povinný oznámiť výmenu tovaru pred odoslaním na adresu predávajúceho prostredníctvom ziadosti pre formulár Výmena / Vrátenie tovaru, kde uvedie číslo objednávky, množstvo a popis vráteného tovaru (názov, farbu, veľkosť, cenu) a popis tovaru, ktorý žiada na výmenu (názov, farbu, veľkosť, cenu).

2.) Kupujúci je povinný vrátiť tovar nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom originálnom obale a kompletný (vrátane príslušenstva a visačiek). UPOZORNENIE: ak zákazník nevráti tovar s kompletným príslušenstvom (napr. pri plavkách bude chýbať obal alebo vešiak, pri podprsenke obal/krabica), výmena, resp. vrátenie tovaru mu nebude uznané. Ak zákazník vráti podprsenky, alebo plavky zaslané v bublinkovej obálke (a nie v tvrdej krabici), výmena, resp. vrátenie tovaru mu nebude uznané. Pri poškodení originálnej krabičky zaniká kupujúcemu právo na výmenu tovaru! Krabičky a visačky obsahujú viditeľné aj skryté hologramy, ochranné známky originality tovaru preto to nie je len obal tovaru, ale jeho súčasť.

3.) Vymieňaný tovar zasiela kupujúci na adresu predávajúceho doporučene (pre doklad o odoslaní), nie dobierkou. Upozorňujeme, že zásielky odoslané na dobierku nepreberieme.

4.) Tovar zasielaný na výmenu odporúčame poistiť.

5.) Doklad o zaslaní tovaru predávajúcemu je kupujúci povinný uschovať.

6.) Kupujúci je povinný zvoliť pri preprave taký obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru (napr. vhodným obalom pre zasielanie vystuženej podprsenky je krabica a nie obálka). Tovar poškodený pri preprave v dôsledku nevhodne zvoleného obalu predávajúci nie je povinný vymeniť a kupujúci nie je oprávnený žiadať vrátenie peňazí.

4. Na vyžiadanie je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať na jeho e-mailovú adresu faktúru v elektronickej forme vo formáte PDF, ktorú obdržal s objednávkou.

5. Za výmenu si predávajúci neúčtuje poštovné a kupujúci ho má ZDARMA. Predávajúci zasiela vymenený tovar kupujúcemu rovnakým druhom dopravy aký si zvolil kupujúci pri pôvodnej objednávke.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť výmenu tovaru, ak vyššie uvedené podmienky nebude považovať za splnené a tovar bude následne odoslaný späť na adresu kupujúceho. Náklady na spätné odoslanie tovaru znáša kupujúci.

IX. Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí
1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa má kupujúci právo od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby v uvedenej lehote doručil predávajúcemu odstúpenie od zmluvy prostredníctvom žiadostí pre formulár Výmena / Vrátenie tovaru. V internetovom obchode Wanty.sk je právo odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy predĺžené na 30 dní odo dňa prevzatia tovaru.

2. Kupujúci neuhrádza žiadny manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy.

3. Za každý vrátený tovar predávajúci vráti peniaze prevodom na bankový účet kupujúceho do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.

4. POSTUP PRI VRÁTENÍ:

1.) V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný oznámiť vrátenie tovaru pred odoslaním na adresu predávajúceho prostredníctvom žiadostí pre formulár Výmeny/ Vrátenie tovaru, kde uvedie tento, alebo podobný jednoznačný text: „Odstupujem od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR, číslo objednávky, popis tovaru (názov, farba, veľkosť, cena) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet (uveďte prosím číslo účtu vo formáte IBAN – skladá sa z 24 znakov)“.

2.) Kupujúci je povinný vrátiť tovar nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom originálnom obale a kompletný (vrátane príslušenstva a visačiek). UPOZORNENIE: ak zákazník nevráti tovar s kompletným príslušenstvom (napr. pri plavkách bude chýbať obal alebo vešiak, pri podprsenke obal/krabica), vrátenie tovaru mu nebude uznané. Ak zákazník vráti podprsenky, alebo plavky zaslané v bublinkovej obálke (a nie v tvrdej krabici), vrátenie tovaru mu nebude uznané. Pri poškodení originálnej krabičky zaniká kupujúcemu právo na vrátenie tovaru! Krabičky a visačky obsahujú viditeľné aj skryté hologramy, ochranné známky originality tovaru preto to nie je len obal tovaru, ale jeho súčasť.

3.) Vrátený tovar zasiela kupujúci na adresu predávajúceho doporučene (pre doklad o odoslaní), nie dobierkou. Upozorňujeme, že zásielky odoslané na dobierku nepreberieme.

4.) Tovar zasielaný na vrátenie odporúčame poistiť.

5.) Doklad o zaslaní tovaru predávajúcemu je kupujúci povinný uschovať.

6.) Kupujúci je povinný zvoliť pri preprave taký obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru (napr. vhodným obalom pre zasielanie vystuženej podprsenky je krabica a nie obálka). Tovar poškodený pri preprave v dôsledku nevhodne zvoleného obalu predávajúci nie je povinný vymeniť a kupujúci nie je oprávnený žiadať vrátenie peňazí.

7.) Na vyžiadanie je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať na jeho e-mailovú adresu faktúru v elektronickej forme vo formáte PDF, ktorú obdržal s objednávkou.

8.) Darčekové poukážky späť neberieme a nie je možné vymeniť ich za hotovosť.

8.) Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade, ak vyššie uvedené podmienky nebude považovať za splnené a tovar bude následne odoslaný späť na adresu kupujúceho.

X. Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ internetového obchodu Wanty.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovarov, zaobchádza v zmysle „Zákona č. 428/2002 Z.Z. o ochrane osobných údajov“. Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom. Pri súhlase zákazníka môžu byť použité na účely spojené s propagáciu internetového obchodu Wanty.sk a zasielanie informácií o tejto stránke.

Upozornenie: chyby a omyly v názvoch, popisoch a zobrazení produktov sú vyhradené. Ceny produktov vo výške 0,00 EUR sú neplatné. Ponuka platí len do vypredania zásob. Údaj o počte produktov k dispozícii na internete je len informatívneho charakteru.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.02.2024.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

Internetový obchod wanty.sk prevádzkuje spoločnosť Hurika, s. r. o., zapísaná v obchodnom registry Okresného súdu vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 157732/B.

Back to top
Košík